(1)
Nadolskaya, Y.; Epifantseva, L.; Khomchak, O.; Volkova, I.; Barantsova , I. FORMATION OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE WITH THE HELP OF NONFICTION TEXTS. Spr. J. Arts. Humanit. Soc. Sci. 2022, 1, 321-331.